Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo?? zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

Predávajúci je Sairo s.r.o., sídlo Braniskova 1228/12, 040 01 Košice, IČO : 36709476, DIČ: 2022286541,

Kupujúci je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru (ďalej len „Kupujúci”).

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, P.O.Box A 35, Vrátna 3, Košice.

Práva kupujúceho

 • Ak ide o chybu, kaz, nedostatok, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú nevyhovujúci  vec za novú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o chybu, kaz, nedostatok, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vadychyby, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Záručné podmienky

Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho/-im? alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

Miesto a spôsob reklamácie

Reklamovaný Tovar je možné doručiť osobne alebo poslať Slovenskou poštou, či prostredníctvom prepravcu na adresu Ida Sandor - fashion design, Masarykova 21, 04001 Košice, Slovakia.

Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis poškodení, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka.

Správa o reklamácii musí obsahovať:

 • číslo faktúry
 • presný názov tovaru
 • meno a priezvisko
 • tel. číslo

Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú chybu.

V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Po prijatí Reklamácie sa Kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, aký nedostatok sa vyskytol a cena, za akú bol tovar zakúpený. Reklamačný list sa posiela na adresu kupujúcemu e-mailom, alebo odovzdá osobne.

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar má kvalitu a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované Predávajúcim alebo výrobcom popisované, že Tovar zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí  tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za chyby:

 • ak si Kupujúci poškodenie spôsobil sám,
 • ak Kupujúci pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel, 
 • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním,
 • ak tovar bol mechanicky poškodený alebo zničený nesprávnou manipuláciou,
 • ak farba materiálu presne nezodpovedá farbe v internetovom obchode, podľa ktorej bol tovar kúpený,
 • ak presnosť vzoru na materiáli nezodpovedá fotografii, podľa ktorej bol produkt objednaný, nakoľko sa jedná o originálne výrobky obsahujúce autorský vzor.

Informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zároveň našou povinnosťou je na svojom webovom sídle uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Záverečné ustanovenia

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 30.06.2019.

Nákupný košík

Váš košík je prázdny.