Ochrana osobných údajov

Prehlásenie

Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné adresy

V prípade, ak máte otázku týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov a chcete vedieť, ako postupujeme pri zbere, spracovaní, archivácii a likvidácii Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese uvedenej v kontaktoch.

Na Vašu žiadosť sme povinný odpovedať v termíne do 30 dní. Nezabúdajte však, že žiadosť sa musí týkať len spracovania Vašich osobných údajov. Nie je možné si vyžiadať spôsob spracovania osobných údajov inej osoby, pretože tým chránime jej osobné údaje a držíme ich v bezpečí.

Vaše osobné údaje 

Osobné údaje spracovávame v prípade ak:

 • ste súhlasili so zasielaním noviniek formou e-mailu,
 • objednali alebo pravidelne si objednávate tovar z našej stránky.

Vaše údaje spracovávame v rozsahu:

 • E-mail
 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa
 • Štát
 • Tel. číslo

Účel, za akým spracovávame Vaše osobné údaje:

 • informujeme Vás o našich novinkách,
 • vedieme si evidenciu žiadostí, ktoré ste nám zaslali, aby ste sa dozvedeli, ako je to skutočne s Vašimi osobnými údajmi a ako ich chránime proti zneužitiu,
 • evidujeme si zákazníkov, ktorí od nás nakúpili.

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávane tak, aby bolo zamedzené možnému úniku a zneužitiu Vašich osobných údajov tretími osobami. Naša spoločnosť má uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľmi, ktoré v našom mene Vaše osobné údaje spracovávajú. 

Pri výbere sprostredkovateľov a prípadných sprostredkovateľov sprostredkovateľa sme dbali na ich organizačné, technické a personálne zabezpečenie, aby Vaše osobné údaje boli u nich v čase spracovania v bezpečí. 

Okrem sprostredkovateľom môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj iným orgánom na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov, ktoré sú oprávnené požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie. Zverejnenie a sprístupnenie Vašich údajov týmto orgánom poskytujeme len na základe rozhodnutia daného orgánu.

Vaše osobné údaje neposielame a nezdieľame s osobami mimo Európsku úniu.

Vaše práva

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vám ako dotknutej osobe pridelil tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom.
 • Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov.
 • Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.
 • Právo na prenosnosť údajov na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak sa chcete dozvedieť o problematike spracovania osobných údajov viac. Prosím navštívte stránku Úradu na ochranu osobných údajov www.uoou.sk. Na tejto stránke si viete naštudovať aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a samozrejme aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.