Obchodné podmienky


Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi kupujúcimi a predávajúcim firmou Sairo s.r.o., sídlo Braniskova 1228/12, 040 01 Košice, IČO : 36709476, DIČ: 2022286541, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.19060/V.

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, P.O.Box A 35, Vrátna 3, Košice.

Kupujúcimi môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

Objednávanie tovaru

Vyplnením objednávkového formulára v internetovom obchode www.idasandor.com kupujúci záväzne vyjadruje svoj záujem zakúpiť objednaný tovar.

Objednávka musí obsahovať:

  • údaje o kupujúcom, meno a priezvisko, názov firmy a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, IČO, telefonické alebo e-mailové spojenie
  • názov tovaru, jeho množstvo, presnú adresu pre dodanie tovaru, spôsob platby.

Kúpa tovaru

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s VOP (Všeobecnými Obchodnými Podmienkami), inak zmluvný vzťah nevznikne. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú v internetovom obchode a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti.

Zrušenie a zmena objednávky

Zmenu alebo zrušenie objednávky je nutné zrealizovať z podnetu kupujúceho e-mailom kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho.

Ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť objednávku kupujúceho v celom rozsahu alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje alebo nebude môcť tovar dodať z dôvodu nedostupného materiálu u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

Cena tovaru

Cena tovaru sa riadi aktuálnym cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky.

Spôsoby platby

Spôsob platby je možný realizovať hotovostnou alebo bezhotovostnou úhradou, formou predplatby zálohovou faktúrou, kde po pripísaní sumy na bankový účet predávajúceho je tovar zaslaný na adresu odberateľa.

Spôsob doručenia

Zakúpený tovar je možné osobne prevziať na adrese uvedenej v kontaktoch tejto stránky alebo poslať prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou na Vami udanú adresu.

Cena za prepravné služby bude kupujúcemu oznámená pred dokončením objednávky.

Dodacie lehoty

Ak je tovar na sklade kupujúci ho obdrží prepravnou (kuriérskou) službou resp. poštou do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky alebo 3 pracovných dní od obdržania úhrady zálohovej faktúry.

Ak si zákazník vyberie tovar, ktorý je na objednávku, bude našim pracovníkom informovaný o približnom čase dodania. Dodacia lehota sa pohybuje od 14 dní do 4 týždňov od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet.

Nadobudnutie tovaru

Kupujúci pri prebraní tovaru obdrží doklad o nadobudnutí tovaru (faktúru, príjmový pokladničný doklad). Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom. Akékoľvek nedostatky je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.

Dopravné podmienky

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku kupujúci ihneď oznámi telefonicky predávajúcemu a spíše zápis o škode s dopravcom. Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním kuriérskej služby resp. pošty.

Ostatné ujednania

Postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho ako i na jeho internetových stránkach. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho ako i

Odstúpenie od zmluvy

Pri zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo elektronickou poštou. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo ním poverenej osobe.

Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

V súlade s platnými zákonmi podľa § 12 ods. 5c zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Sairo s.r.o., sídlo Braniskova 1228/12, 040 01 Košice, IČO : 36709476, DIČ: 2022286541, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.19060/V.

Informácie, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky a komunikáciu s kupujúcim.

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje:

  • meno a priezvisko,
  • úplná poštová adresa,
  • adresa elektronickej pošty,
  • telefónne číslo.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pre registráciu naviac nasledujúce údaje:

  • meno firmy, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je firma platcom dane z pridanej hodnoty).

Tieto údaje umožňujú vykonať nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad vyžadovaný oboma stranami a identifikovať platbu kupujúceho vykonanú bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím, neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Adresy kupujúceho sa poskytujú len prepravnej službe.

Pre firmu Sairo, s.r.o. platia zásady:

  • osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté inej tretej osobe (okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon),
  • prevádzkovateľ stránky poskytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov bez ich vedomia.
  • poskytnuté osobné údaje nie sú prenášané mimo územia Európskej únie.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike.

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami vrátane reklamačného poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.