Súťaž o 5ks 100€ voucherov na nákup overálu

Podmienky propagačnej súťaže na facebooku (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle §§845 a nasl. a §§ 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Podmienky“)

1. Účel propagačnej Súťaže

1.1. Účelom organizovania propagačnej súťaže na ociálnej facebookovej stránke “Ida Sandor Fashion Design- er” (ďalej aj ako „Súťaž“) je zabezpečiť vyššiu aktivitu v rámci budovania vzťahov so zákazníkmi a upevňo- vanie lojality zákazníkov.

2. Organizátor a zmluvný partner Súťaže

2.1. Organizátorom propagačnej súťaže je módna značka Ida Sandor Fashion Design, Masarykova 21, 040 01 Košice, Slovenká Republika.

2.2. Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej Republiky.

2.3. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom v rámci Európskej Únie, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník“). Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora alebo Partnera a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianského zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

3. Začiatok a ukončenie Súťaže

3.1. Súťaž na Facebooku sa uskutočňuje v termíne od 19.7.2020 do 24.7.2020 na facebookovej stránke “Ida Sandor Fashion Designer” prislúchajúcemu k danému obdobiu.

4. Prihlásenie sa do súťaže

4.1. Podmienkou účasti v Súťaži je správna reakcia na požadovanú otázku v aktuálnom príspevku na facebookovej stránke “Ida Sandor Fashion Designer” prislúchajúcemu k danému obdobiu.

5. Výhry

5.1. Výhercovia získajú 5x voucher na nákup overálu u Ida Sandor Fashion Design v hodnote 100€. Výhru do súťaže udeľuje značka Ida Sandor Fashion Design, Masarykova 21, 040 01 Košice, Slovenká Republika.

6. Žrebovanie

6.1. Žrebovanie výhercu prebehne po dátume ukončenia súťaže uvedenom na facebook-ovej stránke “Ida Sandor Fashion Designer” prislúchajúcemu k danému obdobiu. Žrebovanie bude zabezpečené elektronicky zo strany Organizátora.

6.2. Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku IV. Podmienok.

6.3. Meno každého výhercu bude zverejnené v komentári príslušného príspevku týkajúceho sa súťaže na facebooku Organizátora Súťaže.

6.4. V prípade, že Výherca si na základe komentáru nevyzdvihne výhru na dohodnutom mieste, či neposky- tne adresu na zaslanie výhry Organizátorovi, prepadá takáto výhra v prospech Organizátora.

6.5. Výhru Výhercom odovzdá módna dizajnérka Ida Sandor.

7. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

7.1. Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOÚ“) Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov zverejnených Účastníkom na facebooku za účelom prevádzkovania Súťaže (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch).

7.2 Súhlas Účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. V prípade súhlasu na účely prevádzkovania Súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v Súťaži.

7.3. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvido- vané.

7.4. Účastník berie na vedomie, že osobné údaje Výhercov, v rozsahu v akom sú potrebné na odovzdanie Výhry budú za účelom odovzdania Výhry sprístupnené Ida Sandor Fashion Design. Právnym základom spracúvania osobných údajov Výhercu je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

7.5. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov Účastníkov, vrátane poučenia o jeho právach v súvislosti so Súťažou, sú v zmysle § 19 - 30 ZoOÚ dostupné na internetovej stránke Organizátora http://idasandor.mozello.com/domov/

8. Propagácia Súťaže

8.1. Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase na facebookovej stránke Organizátora https:// www.facebook.com/idasandorfashiondesigner/

  • Módna dizajnérka Ida Sandor organizuje súťaž na jej oficiálnej Facebookovej stránke Ida Sandor Fashion Designer
  • Táto súťaž bude trvať 5 pracovných dní od (dátum) do (dátum)
  • Cenou tejto súťaže bude 5x voucher v hodnote 100€ na nákup štýlového overálu, ktorý môžte vyhrať tým, že do komentára uvediete s kým by ste radi nosili tento overál a pri akej príležitosti
  • Zapojiť sa môže ktokoľvek, kto vie oceniť štýl a originalitu
  • Na konci súťaže sa uskutoční žrebovanie, ktoré bude zrealizované samotnou dizajnérkou Idou Sandor, kde bude žrebovaných 5 výhercov pre 5 voucherov

  • Výhercovia budú oznámení hneď po žrebovaní a ich mená budú uvedené na sociálnych sieťach značky
  • Všetký ostatné osobné údaje výhercov budu chránené a dôverné
  • Ceny si bude možné vyzdvihnúť osobne v atelieri, alebo budú zaslané na akúkoľvek adresu uvedenú výhercami

Módna dizajnérka Ida Sandor organizuje súťaž na jej oficiálnej Facebookovej stránke Ida Sandor Fashion Designer. Súťaž bude trvať od 19.7.2020 do 24.7.2020. Cenou tejto súťaže bude 5x voucher v hodnote 100€ na nákup štýlového overálu, ktorý môžte vyhrať tým, že do komentára uvediete s kým by ste radi nosili tento overál a pri akej príležitosti. Zapojiť sa môže ktokoľvek, kto vie oceniť štýl a originalitu. Na konci súťaže sa uskutoční žrebovanie, ktoré bude zrealizované samotnou dizajnérkou Idou Sandor, kde bude žrebovaných 5 výhercov pre 5 voucherov. Výhercovia budú oznámení hneď po žrebovaní a ich mená budú uvedené na sociálnych sieťach značky. Všetký ostatné osobné údaje výhercov budú chránené a dôverné. Ceny si bude možné vyzdvihnúť osobne v atelieri, alebo budú zaslané na akúkoľvek adresu uvedenú výhercami.